Monitoring GPS pojazdów

System Tropiciel GPS umo¿liwia monitorowanie pojazdów z mo¿liwo¶ci± rozliczenia pracy kierowców i pojazdów - dostarcza informacje o lokalizacji GPS oraz prêdko¶ci.

Nasza platforma umo¿liwia generowanie raportów obrazuj±cych czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów wraz z prêdko¶ciami, a tak¿e miejsca i czasy postojów.

System pozwala kontrolowaæ pojedyncze auto, jak i zarz±dzaæ flot± pojazdów

namierzanie, ¶ledzenie, kontrola, ochrona

bie¿±ce monitorowanie lokalizacji pojazdów,
planowanie tras i czasu pracy kierowców,
analiza tras,
sprawdzenie prêdko¶ci osi±ganych na poszczególnych odcinkach tras (¶rednie i maksymalne),
generowanie raportów podsumowuj±cych przejazdy i postoje pojazdów,
kontrola odwiedzonych punktów wraz z czasem przebywania,
analiza przebiegów pojazdów,

Tropiciel GPS - monitorowanie pojazdów

Ju¿ wiesz gdzie jest Twoje auto: pracownik, osoba której po¿yczy³e¶, a mo¿e z³odziej (w tym przypadku wystarczy podaæ te informacje policji)! Mo¿esz sprawdziæ, czy Twoje dziecko, pracownik lub kolega je¼dzi bezpiecznie Twoim pojazdem i nie przekracza dopuszczalnych prêdko¶ci, Masz dodatkowe zabezpieczenie swojego auta przed kradzie¿±, Mo¿esz równie¿ pokazaæ innym gdzie jeste¶, b±d¼ jak wygl±da³a Twoja podró¿.

Dziêki Tropiciel GPS mo¿esz obserwowaæ na bie¿±co po³o¿enie na mapie obiektów, jak i przegl±daæ historiê tras i prêdko¶ci pojazdów. Dok³adne raporty mog± byæ dostêpne na ka¿de klikniêcie myszy.

Teraz bêdziesz ju¿ wiedzia³ jak czêsto pracownicy robi± sobie przerwy w trasie,
W ka¿dym momencie mo¿esz sprawdziæ czy kierowca dojecha³ na czas do okre¶lonego miejsca,
Kontrolujesz czy przedstawiciel handlowy odwiedzi³ wszystkich wyznaczonych kontrahentów, czy zrealizowa³ plan w danym okresie,
Masz informacje o czasach, miejscach i d³ugo¶ci postojów, jak równie¿ o pokonanych trasach wraz z prêdko¶ciami.

Profesjonalna obs³uga firm oraz klientów indywidualnych przy niskich cenach. U nas nie musisz nic instalowaæ, masz dostêp z ka¿dego komputera pod³±czonego do internetu. Dla klientów zapisujemy archiwum tras na serwerach o ³±czach 100 Mbps, z którego mo¿na korzystaæ 24 godziny na dobê, 7 dni w tygodniu.

Nie jeste¶ pewny czy to siê op³aca?

Na podstawie przeprowadzonych badañ marketingowych u Klientów korzystaj±cych z monitoringu GPS, okaza³o siê, ¿e system zapewnia nastêpuj±ce oszczêdno¶ci oraz korzy¶ci:

• zmniejszenia kosztów utrzymania pojazdów minimum 30%
• redukcja nieautoryzowanych przebiegów ponad 90%
• zmniejszenie zu¿ycia paliwa ¶rednio o 15%
• zwiêkszenie wydajno¶ci pracy o 35%
• wzrost bezpieczeñstwa pracownika, pojazdu i ³adunku o 45%
• zwiêkszenie terminowo¶ci o oko³o 20%
• obni¿enie kosztów utrzymania floty o 25% w wyniku rzeczywistego rozdzia³u przebiegów prywatnych od s³u¿bowych oraz zni¿ki w ubezpieczeniach.

Takie pozytywne argumenty mog± daæ pewno¶æ, ¿e minimalne koszty zakupu i u¿ytkowania zwróc± siê w bardzo krótkim czasie i prawie natychmiast bêd± przynosiæ realne korzy¶ci ograniczaj±c wydatki, podnosz±c wydajno¶æ przedsiêbiorstwa oraz zwiêkszaj±c efektywno¶æ pracy.

Copyrights 2009-2011 tropicielGPS.pl
Monitorowanie pojazdów GPS
statystyka