Setup File
Setup KPISystem
¸¸¾à À§ÀÇ ¼³Ä¡ ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼­ .NET Framework2.0 ¼³Ä¡°¡ Àß ¾ÈµÇ¸é ¾Æ·¡¿¡ ¸µÅ©µÈ
.NET Framework2.0 ¼³Ä¡ ÇÁ·Î±×·¥À» ¼³Ä¡ÇÑ ÈÄ¿¡ ´Ù½Ã À§ÀÇ Setup FileÀ» ¼³Ä¡Çϼ¼¿ä.
.NET Framework2.0

KPI.Library.dll
VPN Client(Windows XP/2000)
VPN Client(Windows 7 32bit)
VPN Client(Windows 7 64bit)

nova PDF
4045679879
Setup KPIS(ȸ°èÀü»ê)
519-737-1406
KPNI mobile APK (Android ¼³Ä¡ÆÄÀÏ : 2014.07.29)
715-305-6313
Rexpert ¼³Ä¡ÆÄÀÏ

(281) 531-2934
3376146236
201-888-1335
acrobat.zip

spwin25.exe.zip
SQLManagementStudio_x86_KOR.exe
Visual.Studio.2008.Team.Suite.kor.iso.zip
VS6.0 SP1.zip
VSE600KOR1.iso.zip
bit